Japonia – innowacje ekologiczne w kraju po katastrofie w Fukushimie

W marcu 2011 roku Japonia doświadczyła jednej z największych katastrof nuklearnych w historii. Trzęsienie ziemi o sile dziewięciu stopni w skali Richtera, u wybrzeży wyspy Honsiu, wywołało tsunami, które zniszczyło elektrownię jądrową w Fukushimie. W wyniku eksplozji reaktorów jądrowych doszło do wycieku radioaktywnego, co spowodowało skażenie i skłoniło rząd Japonii do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Od tego czasu Japonia intensywnie pracuje nad tworzeniem bardziej zrównoważonej gospodarki, opartej na odnawialnych źródłach energii. Inwestycje w ekologiczne technologie i organiczne pozyskiwanie energii stały się jednym z kluczowych elementów planu rządu na odbudowę kraju po katastrofie w Fukushimie. Japonia jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a władze kraju planują jeszcze dalszy rozwój. W 2019 roku energia odnawialna stanowiła już ponad osiemnaście procent całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, a rząd Japonii zamierza zwiększyć ten odsetek do 22-24 punktów procentowych do roku 2030. Jakie są inne działania Japonii na rzecz transformacji ekologicznej?

 
Działania Japonii i Japończyków na rzecz transformacji ekologicznej

Jednym z największych projektów związanych z energią odnawialną jest budowa Ogigawa Dam w prefekturze Shizuoka. W tamie zostanie zainstalowany system pompowania wody, który będzie wykorzystywał nadmiar energii z elektrowni wiatrowych w ciągu dnia do pompowania wody na górze, a następnie uwalniania jej w dół nocą, generując w ten sposób energię elektryczną. Ten innowacyjny system zapewni stabilność dostaw energii nawet wtedy, gdy energia wiatrowa nie jest produkowana.

Japoński rząd wspiera również rozwój elektromobilności. W 2019 roku Japonia była drugim co do wielkości producentem samochodów elektrycznych na świecie, znajdując się tuż za Chinami. Rząd Japonii oferuje również szereg zachęt finansowych dla producentów samochodów elektrycznych oraz instalacji ładowania, w celu przyspieszenia przejścia na transport elektryczny.

Japonia działa również na rzecz ochrony bioróżnorodności. Kraj ten zobowiązał się do zachowania co najmniej siedemnastu procent swojego obszaru lądowego i dziesięciu procent obszaru morskiego jako tereny chronione. Japonia jest również jednym z krajów, które ratyfikowały protokół z Nagoyi w sprawie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści, który ma na celu zapewnienie uczciwego i zrównoważonego dostępu do zasobów genetycznych i dzielenie się korzyściami wynikającymi z ich wykorzystania.

Japonia jest również liderem w dziedzinie recyklingu odpadów. W 2018 roku Japoński Urząd ds. Gospodarki Odpadami szacował, że kraj ten przetwarzał ponad osiemdziesiąt procent swoich odpadów, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Państwo wprowadza również innowacyjne metody recyklingu, takie jak recykling odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo do samochodów.

Japoński sektor prywatny także angażuje się w walkę ze zmianami klimatu. W 2015 roku dwieście dwie japońskie firmy podpisały „Deklarację o klimacie”, zobowiązując się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania zrównoważonej gospodarki. Obejmują one takie giganty jak Toyota, Panasonic i Sony.

 
Wyzwania stojące przed krajem kwitnącej wiśni

Mimo że Japonia osiągnęła już wiele sukcesów w dziedzinie ekologii, wciąż pozostaje przed nią wiele wyzwań. Wciąż istnieją kwestie dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, zwłaszcza w kontekście planów rządu na wznowienie działalności elektrowni jądrowych w kraju. Państwo musi radzić sobie z rosnącym zużyciem energii, spowodowanym zwiększającą się populacją oraz wzrostem gospodarczym.

Kolejnym z wyzwań, które Japonia musi stawić czoła, jest wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej konsumpcji. Pomimo że jest to kraj o dużej świadomości ekologicznej, konsumpcja i marnotrawstwo nadal stanowią duży problem. Wprowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach i promowanie zrównoważonej konsumpcji w społeczeństwie może przyczynić się do zmiany podejścia Japończyków do środowiska. Wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i zrównoważonymi praktykami biznesowymi, Japonia może kontynuować swoją drogę na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki, która chroni nasze środowisko i przeciwdziała zmianom klimatu.

Innym wyzwaniem, przed którym stoi Japonia, jest wprowadzenie równowagi między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym. Pomimo że rząd japoński zobowiązał się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania zrównoważonej gospodarki, wciąż musi radzić sobie z presją ze strony przemysłu, który często stawia zysk ponad ochroną środowiska. Dlatego ważne jest, aby rząd Japonii kontynuował wprowadzanie ścisłych regulacji w celu zapewnienia, że przemysł będzie działał z poszanowaniem środowiska i równowagi ekologicznej.

Ostatnim przytaczanym wyzwaniem jest zapobieganie katastrofom naturalnym, które mogą powodować poważne szkody dla środowiska i ludzi. W 2018 roku Japonia doświadczyła jednego z największych trzęsień ziemi w swojej historii, co wywołało lawiny i osuwiska ziemi. Ponadto, w tym kraju często zdarzają się silne cyklony i tajfuny, które powodują powodzie i zniszczenia. Dlatego Japonia musi wciąż pracować nad poprawą systemów ostrzegania i szybkiego reagowania na katastrofy naturalne oraz inwestować w infrastrukturę zapobiegającą ich skutkom.

 

Katastrofa w Fukushimie była dla Japonii bodźcem do przyspieszenia prac nad tworzeniem bardziej zrównoważonej gospodarki, opartej na odnawialnych źródłach energii. Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w zakresie energii, transportu, recyklingu odpadów i ochrony bioróżnorodności są obecnie kluczowymi elementami planu rządu na odbudowę kraju po katastrofie. Japonii pozostają jeszcze liczne wyzwania w walce ze zmianami klimatu, które wymagają intensywnych działań i inwestycji. Tym samym japoński rząd udowodnił że nawet najbardziej traumatyczne dla kraju wydarzenia mogą stać się początkiem wprowadzania zmian na lepsze.

Autor artykułu: Igor Szweda
Autor

Igor Szweda

Graficzka: Anna Niemiec
Grafika

Anna Niemiec

Scroll to Top